دستگاه آب پرتقال گیری اتوماتیک لالاوود ماشینی برقی برای آبگیری صنعتی پرتقال و لیمو، و همچنین آب مرکبات گیری صنعتی ایرانی، اما نو، نه دسته دوم